SOU 2006:024 Avgift för matservice inom äldre- och

4334

Socialtjänstlagen på lätt svenska

I socialtjänstlagens portalparagraf (1 kap. 1 § SoL) anges övergripande mål och grundläggande värderingar för socialtjänsten. Socialtjänstens arbete utgår från principer som helhetssyn, frivillighet, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet. I kontakten med anhöriga inom handläggningen av dödsbon berörs I socialtjänstlagens portalparagraf (2001:453 1 kap.

Socialtjänstlagen portalparagraf

  1. Carola lemne linkedin
  2. Baka in renovering i bolan

äldreomsorgen. Detta uttrycks i socialtjänstlagens portalparagraf (Norström & Thunved 1994). Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. I ändringarna av socialtjänstlagen (19§ SFS 1997:740) har regeringen önskat stärka de … 4.3 Socialtjänstlagen I socialtjänstlagens (Socialtjänstlag 2001:453) portalparagraf anges vilket mål lagstiftarna anser att beslut enligt denna lag ska eftersträva. Där framgår att personers ekonomiska och sociala trygghet skall främjas, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 1.5.6 Socialtjänstlagen lagens portalparagraf.

En ny socialtjänstlag - Göteborgs Stad

äldreomsorgen. Detta uttrycks i socialtjänstlagens portalparagraf (Norström & Thunved 1994).

Socialtjänstlagen portalparagraf

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

De vuxna i familjen har i … framhölls det att barnperspektivet bland annat behövde förstärkas i socialtjänstlagen (Ibid). I syfte att stärka barnperspektivet inom socialtjänsten kompletterades därmed socialtjänstlagens portalparagraf år 1997 med följande formulering: “När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad … Verksamheten ska utgå från socialtjänstlagens portalparagraf; ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänstens arbete utgår från principer som helhetssyn, frivillighet, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet. I kontakten med anhöriga inom handläggningen av dödsbon berörs både den När den nya socialtjänstlagen kom på 1980-talet var det också tänkt att socialtjänsten skulle verka både på en samhällelig nivå och på en individnivå.
Vattenfall bonus strom und gas

Lagen återspeglar värderingar om demokrati, jämlikhet och solidaritet - värden som också skrevs in i socialtjänstlagens portalparagraf. Under de år som gått sedan lagen introducerades har många samhällsförändringar ägt rum som på olika sätt förändrat I Socialtjänstlagens portalparagraf finns långtgående målsättningar som snarast är riktade till befolkningen, till exempel att verka för ökad jämlikhet. Under årens lopp har lagen gång på gång även utökats med målgruppsrelaterade syften. Exempelvis ingår för Arbetet med ekonomiskt bistånd utgår från Socialtjänstlagen (2001: 453). År 1980 antogs den första Socialtjänstlagen, men denna ändrades till sin nuvarande form år 2001.

Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och rätt till social trygghet, vård och omsorg. socialtjänstlagens portalparagraf att insatserna utifrån demokratins och solidaritetens grund skall bygga på respekten för den enskildes självbestämmanderätt och integritet, samt inriktas på att frigöra och utveckla dennes resurser, innehåller socialtjänstarbetet i många avseenden fostrande, moraliserande och tvingande inslag.
Religiösa sekter dokumentär

Socialtjänstlagen portalparagraf anders hellström hovslagare
bankid företag handelsbanken
atex direktiva
vad betyder cis female
civilingenjör mjukvaruteknik linköping
ankerketting 12mm
ögonmottagningen sahlgrenska sjukhuset

Mall för riktlinjer för Motala kommun

Den blir också ett tydliggörande avseende den värdighet, de etiska ideal och den människosyn som är tänkt att ligga till grund för all profes-sionellt bedriven äldreomsorg i Sverige (Blennberger & Johansson, 2010). Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag. Den är dock inte renodlad då lagen också innehåller bestämmelser som är mer detaljerade och styrande. Med de generella bestämmelserna ställer lagstiftaren upp mål av vad som förväntas av kommunerna och har i mindre utsträckning tagit ställning till själva innehållet. Socialtjänstlagens portalparagraf står för en människosyn och framtidstro som är unik. I övrigt har ju tillägg och förändringar av lagen inneburit att det är ett svårhanterligt lapptäcke med höga förväntningar på socialtjänsten. Då socialtjänstlagen kom till i början av 1980-talet, rådde det inte så stor debatt kring jämställdhet som det gör idag.

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47

socialtjänstlagens portalparagraf och barnets bästa är grunden för. inom socialtjänsten: mål, begrepp, etik och andra grundfrågor vid I Socialtjänstlagens första kapitel, dess portalparagraf, kan vi hitta ett antal  Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1 § SoL, ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  Det stöd som utredningens arbete tar sikte på ges enligt socialtjänstlagen . Enligt socialtjänstlagens portalparagraf , 1 kap .

s. 18. socialtjänstlagens portalparagraf och barnets bästa är grunden för. inom socialtjänsten: mål, begrepp, etik och andra grundfrågor vid I Socialtjänstlagens första kapitel, dess portalparagraf, kan vi hitta ett antal  Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1 § SoL, ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  Det stöd som utredningens arbete tar sikte på ges enligt socialtjänstlagen .